กิจกรรม สารสนเทศ

Activity

ข่าว สารสนเทศ

News

วีดิทัศน์ผลการปฏิบัติงานของ "กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง" งบประมาณปี 2566

14 พ.ค. 67

กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์ประเมินสถานการณ์และสั่งการ ดำเนินการเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามระบบมาตรฐาน ศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบเครือข่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ ศึกษาและพัฒนานวัตกรรมการให้บริการระบบราชการดิจิทัล

Follow Us

Vote & Poll

แบบสำรวจความพึงพอใจในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช.

  • พึงพอใจมากที่สุด
  • พึงพอใจมาก
  • พึงพอใจปานกลาง
  • พึงพอใจน้อย
  • พึงพอใจน้อยที่สุด