กิจกรรม สารสนเทศ

Activity

ข่าว สารสนเทศ

News

แนะนำการใช้งาน ระบบศูนย์ข้อมูลภูมิสารสนเทศทางทะเลและชายฝั่ง (Marine Map)

24 ส.ค. 66

ศูนย์ข้อมูลภูมิสารสนเทศทางทะเลและชายฝั่ง คือ ระบบแผนที่ออนไลน์ ภายใต้ชื่อ “marine map” ที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พัฒนาขึ้น เพื่อรองรับการใช้งาน แผนที่แบบออนไลน์ ทั้งบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ได้อย่างประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สะดวก ง่าย ใช้งานได้จริง!!!

Follow Us

Vote & Poll

แบบสำรวจความพึงพอใจในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช.

  • พึงพอใจมากที่สุด
  • พึงพอใจมาก
  • พึงพอใจปานกลาง
  • พึงพอใจน้อย
  • พึงพอใจน้อยที่สุด