IT CENTER ABOUT US

เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์


พันธกิจ กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ
  • จัดเก็บ รวบรวม ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล สารสนเทศด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งป่าชายเลน
  • วางระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งภายในกรมฯ การเชื่อมโยงทั้งกับศูนย์ข้อมูลระดับหน่วยย่อยในภูมิภาค
  • เป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศ
  • ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง