IT CENTER ABOUT US

เกี่ยวกับเรา

อำนาจหน้าที่

  • เป็นศูนย์ข้อมูลกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศ
  • รวบรวมข้อมูล จัดทำสถิติข้อมูล ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  • เป็นศูนย์ประเมินสถานการณ์และสั่งการ เพื่อติดตาม ฝ้าระวัง และเตือนภัยเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  • ดำเนินการเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามระบบมาตรฐาน
  • ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบเครือข่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ สารสนเทศ การบำรุงรักษา
    และระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนแทศ
  • ศึกษาและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมเพื่อปรับกระบวนงานและการให้บริการรองรับระบบราชการดิจิทัล
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่อธิบดีมอบหมาย