IT CENTER ABOUT US

เกี่ยวกับเรา

หน่วยงานในสังกัด

ส่วนบริหารทั่วไป
General Administration Subdivision

 • ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ งานอำนวยการ งานสารบรรณ งานแผนงาน งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบุคลากร งานประชาสัมพันธ์ งานระบบสารสนเทศ งานการประชุมและงานธุรการทั่วไป ของหน่วยงาน
 • ควบคุมการใช้ การดูแล และบำรุงรักษายานพาหนะและสถานที่ของหน่วยงาน
 • วางแผน พัฒนา ติดตาม ตรวจสอบ และรวบรวมข้อมูลตามแผนงาน และงบประมาณของหน่วยงาน
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ผู้อำนวยการสำนักงานมอบหมาย

ส่วนบริหารจัดการระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์
Network and Computer System Management Subdivision

 • ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาและส่งสริมระบบสารสนเทศภาครัฐ จัดทำมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  และระบบป้องกัน ที่เป็นภัยคุกคามต่อระบบคอมพิวเตอร์
 • ศึกษาวิเคราะห์ ควบคุมการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทรัพยากรทางทะลและชายฝั่ง และผู้แทนคณะอนุกรรมการ คณะกรรมการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับกระทรวง
 • ให้คำปรึกษา ออกแบบ และซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการเชื่อมโยง ระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อการใช้
 • งานพัฒนา และกำกับช่องทางการสื่อสารภายในและระหว่างหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงนของศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเล
  และชายฝั่งและการประชุมทางไกล (Web Conference)
 • วิเคราะห์ข้อมูล และกำกับดูแลฐานข้อมูลวัสดุ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ผู้อำนวยการมอบหมาย

ส่วนบริหารจัดการระบบข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
Marine and Coastal Resources Database Management Subdivision

 • ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทำฐานข้อมูลกลางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 • พัฒนา เชื่อมโยง และประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการติดตาม วิเคราะห์ ประมวลผล รองรับการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน
 • พัฒนาและบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ และระบบการให้บริการประชาชน (e-service)
 • พัฒนาบุคลากร และสื่อสิ่งพิมพ์ เอกสาร องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 • ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาระบบและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ผู้อำนวยการมอบหมาย

ส่วนวิจัยและพัฒนาระบบงานดิจิทัล
Research and Development Digital System Subdivision

 • ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งในภาวะปกติและในภาวะวิกฤต
 • ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และกำกับระบบงานเพื่อสนับสนุน และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ทั้งภายใน ระหว่างหน่วยงาน องค์กร และเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 • ศึกษา พัฒนา และประยุกต์ใช้ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการติดตาม การเข้าถึงข้อมูล การวิเคราะห์ประเมินการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาโปรแกรม โมเดล และการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการพยากรณ์ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 • พัฒนาช่องทาง เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ และภูมิสารสนเทศ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ จัดทำระบบเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ข่าวสาร บทความการประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสร้างความเข้าใจจากภาครัฐไปสู่ประชาชน เครือข่าย และชุมชนชายฝั่ง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ผู้อำนวยการมอบหมาย

ส่วนเทคโนโลยีสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
Surveying Technology for Marine and Coastal Resources Subdivision

 • ศึกษา สำรวจและทำแผนที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 • พัฒนาและจัดทำมาตรฐาน ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ และคู่มือด้านเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 • ศึกษา วิจัย และพัฒนาวัสดุ ครุภัณฑ์ เทคโนโลยีเพื่อการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 • ฝึกอบรม ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้เทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ผู้อำนวยการมอบหมาย