IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศทส. ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2563 ชี้แจงนโยบายและทิศทางการพัฒนา ศสท.

  • 26 ส.ค. 2563
  • 596

          วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) จัดการประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยมีนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.ศทส. เป็นประธาน ในการนี้มีเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีรายละเอียดและข้อสั่งการดังนี้

          1. ขอขอบคุณน้องๆ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ  ทุกคนที่ช่วยกันดำเนินงานโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี
          2. การแต่งกาย ทุกๆวันจันทร์  ให้เจ้าหน้าที่ ศทส. ทุกคนแต่งกายด้วยชุดกากี ส่วนการแต่งกายด้วยเครื่องแบบ กรม ทช.  ทุกๆวันพุธ แล้วแต่ความสมัครใจ
          3. จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน
          4. โครงการปี 2564
               4.1 MA อินเทอร์เน็ตและสายสัญญาณเครือข่ายพร้อมอุปกรณ์
               4.2 MA บำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทช.
               4.3 MA ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
               4.4 MA เว็บไซต์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
               4.5 MA ระบบศูนย์ข้อมูลกลางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

การมอบหมายงาน
          1. มอบหมายให้ นางสาวจิตติมา เสถียรวุฒิกุล เป็นวิทยากรการอบรม ในหัวข้อ รายงานผลการปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ : One Page
          2. มอบหมายให้ นายอนุวัฒน์ ทองประดับเพชร์ เป็นวิทยากรการอบรม ในหัวข้อ ระบบเตือนภัย ผ่านระบบแผนที่ออนไลน์ : GIS
          3. มอบหมายให้ นายอนุวัฒน์ ทองประดับเพชร์ กำกับดูแลตัวชี้วัดของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) 
          4. มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.สัญชัย วิชกูล เข้าร่วมอบรมของสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
          5. มอบหมายให้ นายณัฐพล บุญยืน นำระบบในตู้บริการข้อมูลเอนกประสงค์ (DMCR KIOSK) Version 5.0 ไปติดตั้งบนเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
          6. มอบหมายให้ นายปิยพงศ์ ลักษณะปิยะ และนางสาวฐิติรัตน์ จุงใจ บริหารจัดการระบบ อสทล. ตรวจความพร้อมของระบบ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่
          7. มอบหมายให้ นางสาวพุทธชาติ จันทรัศมี ดำเนินการจัดทำ Line Bot DMCR