IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศสท. ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2558 ชี้แจงนโยบายและทิศทางการพัฒนา ศสท.

  • 26 มี.ค. 2558
  • 712

 วันที่ 26 มีนาคม 2558 นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานในการประชุมศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำเดือนมีนาคม 2558 เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย ทิศทางการพัฒนางาน เป้าหมายการดำเนินงาน และมอบหมายงานของศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ ห้องประชุมฉลาม กองแผนงาน ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ผลการประชุมสรุปได้ดังนี้

1. ประธานกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ช่วยกันดำเนินงานของศูนย์สารสนเทศฯ จนแล้วเสร็จในโครงการใหญ่ๆ ของปี 2558 ซึ่งโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่จะเป็นการใช้จ่ายเงินตามสัญญาจ้าง ที่กำหนดไว้เป็นงวดงานรายเดือน โดยจะไปเสร็จสิ้นเดือนกันยายน ยกเว้นการจ้างพิมพ์เอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์ ที่รอข้อมูลจากทางกรมฯ ว่าจะใช้ข้อมูลไหนมาคำนวณในการจัดพิมพ์ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนเมษายนนี้

2. งานบำรุงรักษาระบบเครือข่าย ที่ลงนามในสัญญาไปตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2558 ปัจจุบันได้ตรวจรับงานงวดที่ 2 ไปแล้ว และมอบให้นายสัญชัย ประสาน บ. เพื่อกำกับงานให้เป็นไปตามสัญญา โดยเฉพาะเนื้องานในงวดที่ 3 ซึ่งมีหลายประเด็นที่ต้องดำเนินการภายใน 90 วัน และต้องส่งภายในวันที่ 6 เมษายนนี้

3. งานบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล ที่ลงนามในสัญญาไปตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2558 ปัจจุบันได้ตรวจรับงานงวดที่ 1 ไปแล้ว โดยงวดที่ 2 จะส่งในช่วงปลายเดือนมีนาคม (100 วัน) ทั้งนี้มอบให้นางสาวจิตติมา ประสาน บ. เพื่อจัดส่งรายงานในส่วนที่ดำเนินการแล้วเพื่อตรวจสอบ ไม่ให้งานค้างและล่าช้า ทั้งนี้ กำหนดการอบรมครั้งที่ 2 ของงานจ้างในช่วงวันที่ 8-10 เมษายน ที่ ศวทม.ภูเก็ต รวมทั้งเนื้องานในส่วนของการบำรุงรักษาอุปกรณ์ Hardware ด้วย โดยให้นายณัฐพล ประสานงานในส่วนนี้

4. งานบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มี 2 งวด มอบให้คุณพูลศรี ประสานฝ่ายสารบรรณกรม และ บ. เพื่อตรวจสอบรูปแบบการรายงานประจำงวด เพื่อให้ครบถ้วนและเป็นไปตามสัญญา ไม่ล่าช้า

5. งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์ ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว กำลังอยู่ในระหว่างการนำเข้าข้อมูลของฝ่ายพัสดุกรมฯ ขอมอบให้คุณสัญชัย ประสานเพื่อดึงข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดของกรมฯ ออกมาเพื่อใช้ในการตรวจสอบที่กำลังดำเนินการต่อไป 

6. การลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส และการใช้จ่ายงบประมาณวัสดุคอมพิวเตอร์ มอบให้คุณสัญชัย และคุณพูลศรี แลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อแบ่งสายลงพื้นที่ โดยให้คุณสัญชัย ลงพื้นที่อันดามันและอ่าวไทยตอนล่าง ส่วนคุณพูลศรี ลงพื้นที่ตะวันออก อ่าวไทยตอนบน และอ่าวไทยตอนกลาง ทั้งนี้ในส่วนของหน่วยงานที่ไม่ได้ลงพื้นที่ ให้ทำหนังสือหรือโทรประสานโดยตรง เพื่อสอบทานข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลขอให้เก็บแบบละเอียด เนื่องจากเป็นข้อมูลตามตัวชี้วัด และต้องสรุปจัดทำเป็น one page เพื่อเสนอกระทรวง และเป็นฐานข้อมูลของศูนย์สารสนเทศฯ เพื่อไว้วิเคราะห์จัดทำแผนแม่บทด้าน ICT ของกรมฉบับที่ 2 ต่อไป

7. ในการลงพื้นที่ให้ แนะนำการใช้งานผลิตภัณฑ์ด้าน ICT ของกรมให้หน่วยงานรับทราบและเข้าใช้งานด้วย โดยเฉพาะ เว็บไซต์ ระบบการทำงานต่างๆ ฐานข้อมูล mobile app. และ social network 

8. ก่อนที่จะลงพื้นที่ ให้ประสานหน่วยงานที่จะไปก่อน และให้แจ้ง ผอ.ศูนย์ฯ เพื่ออกหนังสือขอความร่วมมือในการตรวจสอบและลงพื้นที่ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการมากที่สุด ทั้งนี้ ในช่วงแรกให้ทดสอบการตรวจสอบระบบในส่วนกลางก่อน เพื่อปรับรูปแบบการตรวจสอบให้เหมาะสม โดยให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าร่วม

9. การพัฒนาเว็บศูนย์สารสนเทศ (ITcenter) มอบให้คุณณัฐพล ดูแลรับผิดชอบในการอัพเดสข่าว/กิจกรรม และข้อมูลต่างๆ

10. การพัฒนาเว็บการจัดการองค์ความณู็ (KM) มอบให้คุณศศิชา ประสานกับคุณพูลศรี เพื่อนำเข้าข้อมูล และความคืบหน้าในการดำเนินงานเกี่ยวกับ KM มาเผยแพร่ให้ครบถ้วน ทั้งการอัพเดสข่าว/กิจกรรม และข้อมูลต่างๆ

11. การพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Social network และการจัดทำ One Page Project Management ส่งกระทรวงรายวัน มอบให้คุณจิราวรรณ เป็นผู้รับผิดชอบ 

12. การนำเข้าข้อมูลใน Mobile Application มอบให้คุณศุภชัย เป็นผู้ดำเนินการทั้งหมด โดยให้ดำเนินการแบบรายวัน ตาม Social network และการจัดทำ One Page Project Management

13. งบวัสดุคอมพิวเตอร์ ที่กรมมอบหมายให้ ศสท. รายงานเมื่อครบไตรมาสที่ 2 จะประสานกับท่านอธิบดีเพื่นัดประชุม ทั้งนี้ จะรอการแต่งตั้ง CIO ก่อน เพื่อนัดประชุมที่มี CIO ด้วย 

14. รูปแบบการพัฒนาเว็บไซต์ของกรมฯ ขอให้ทุกท่านชี้แจงกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้มีรูปแบบการพัฒนาเว็บไซต์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเน้นการใช้งานที่ง่าย สามารถใช้งานได้ทุก browser และ Touch srceen สามารถใช้งานได้บน smart phone และ smart devices ต่างๆ 

15. การปรับโครงสร้างของ ศสท. ที่ผ่านมา ผอ.ศสท. ได้เสนอรายละเอียดให้กรมทราบมาโดยตลอด ทั้งนี้หากมีการปรับระดับขึ้น ก็จะทำให้ศูนย์ฯ มีความสามารถในการทำงานมากขึ้น จึงขอให้ทุกคนปฏิบัติงานให้เต็มความสามารถเพื่อความสำเร็จ ความเจริญเติบโต และก้าวหน้าของศูนย์ฯ ในภาพรวมต่อไป ทั้งนี้ การพิจารณาคงต้องแล้วแต่ผู้บริหารกรม

16. การปรับปรุงซ่อมแซมและอัพเกรดคอมพิวเตอร์ให้เจ้าหน้าที่ในศูนย์ฯ ทุกเครื่อง ที่ได้มอบให้คุณสัญชัยได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งการจัดหาวัสดุสำนักงาน ที่มอบให้คุณจิตติมา ดำเนินการก็แล้วเสร็จแล้วด้วย 

17. เจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศฯ เสนอขอให้ดำเนินการเกี่ยวกับ เจ้าหน้าที่ช่วยออกเลขหนังสือ พนักงานขับรถยนต์ การคุมพัสดุ การขายทอดตลาด ต่อไป

จากนั้น ได้รับประทานอาหารร่วมกัน