IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศทส. ประชุมประจำเดือนกันยายน 2563 ชี้แจงนโยบายและทิศทางการพัฒนา ศสท.

  • 15 ก.ย. 2563
  • 277

          วันที่ 15 กันยายน 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) จัดการประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำเดือนกันยายน 2563 โดยมีนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.ศทส. เป็นประธาน ในการนี้มีเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีรายละเอียดและข้อสั่งการดังนี้

          1. ขอขอบคุณน้องๆ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ  ทุกคนที่ช่วยกันดำเนินงานโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี
          2. ขอแสดงความยินดี่แก่ ว่าที่ ร.ต.เอกชัย ท้าวหน่อ เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับตำแหน่งใหม่ใน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
          3. การดำเนินงาน Maintenance Service Agreement (MA) โครงการในปี 2564 จำนวน 4 โครงการ ได้แก่
               3.1 MA อินเทอร์เน็ตและสายสัญญาณเครือข่ายพร้อมอุปกรณ์
               3.2 MA บำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทช.
               3.3 MA เว็บไซต์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
               3.4 MA ระบบศูนย์ข้อมูลกลางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          4. ในช่วงระหว่างวันที่ 17 - 18 , 21 - 23 เดือนกันยายน 2563 ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ทุกท่าน "งดลาพักร้อน" เพราะว่าจะมีผลกระทบในการดำเนินงาน Maintenance Service Agreement (MA) ทั้ง 4 โครงการ