IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ทช. ประชุมพิจารณาจัดหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ผ่านระบบ Video Conference

  • 24 ก.ย. 2563
  • 239

          วันที่ 24 กันยายน 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ประชุมพิจารณาจัดหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ผ่านระบบ Video Conference โดยมีนายโสภณ  ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  เป็นประธาน ในการนี้มีนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง