IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. กำกับการซ่อมบำรุงระบบทำความเย็น (เครื่องปรับอากาศ) ห้อง DATA CENTER ทช.

  • 12 ต.ค. 2563
  • 624

          วันที่ 12 ตุลาคม 2563 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. โดยว่าที่ ร.ต.สัญชัย วิชกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กำกับการบำรุงรักษาระบบห้อง DATA CENTER ทช. โดยเป็นการดำเนินงานตามสัญญาจ้างงานบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ของบริษัท คอมเทรดดิ้ง จำกัด ดำเนินการซ่อมบำรุงระบบทำความเย็น (เครื่องปรับอากาศ) โดยดูดสิ่งสกปรกออกจากท่อเครื่องปรับอากาศและท่อน้ำทิ้ง และปรับปรุงระบบท่อน้ำทิ้งใหม่ ซึ่งตอนนี้ระบบปรับอากาศและระบบน้ำทิ้งได้กลับมาทำงานปกติ ณ ห้องควบคุมคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่าย (DATA CENTER) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง