IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. จัดประชุมกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) ครั้งที่ 1/2563 ชี้แจงนโยบายและทิศทางการพัฒนา กสท.

  • 20 ต.ค. 2563
  • 303

          วันที่ 20 ตุลาคม 2563 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (กสท.) จัดการประชุมกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (กสท.) ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน ในการนี้นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) ตลอดจนเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

          สำหรับการประชุมในครั้งนี้ นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) พร้อมทั้งกำชับให้ทุกคนร่วมมือ ร่วมใจกันทำงาน เพื่อองค์กร หลังจากนั้นนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการองสารสนเทศและเทคโนโลยี ทช. (กสท.) ได้กล่าวถึง ภารกิจหลักและหน่วยงานภายในสังกัด พร้อมให้แต่ละ ส่วน/ศูนย์ ได้แนะนำบุคลากร ในที่ประชุมได้รับทราบ.