IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศสท. ร่วมจัดทำแผนที่อันควรอนุรักษ์ หญ้าทะเลตามมาตรา 20 พ.ร.บ.ทช.

  • 02 เม.ย. 2558
  • 483

 

นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนางสาวจิตติมา เสถียรวุฒิกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในการประเมินวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำระบบภูมิสารสนเทศทรัพยากรแหล่งหญ้าทะเล ในวันที่ 1-3 เมษายน 2558 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน จ.ภูเก็ต

 

 

ในการนี้ได้บรรยายแนะนำผลิตภัณฑ์ด้าน IT ของกรม ทช. รวม 5 ประเด็นสำคัญให้กับนักวิชาการที่เกี่ยวข้องรับทราบ ได้แก่ 1. การบริหารจัดการเว็บไซต์กรม 2. การบริหารจัดการฐานข้อมูลกรม ทช.(KM, MIS, GIS, IS, CN และ AB) 3. การบริหารจัดการ Social Network ของกรม ทช. (Facebook Instagram และ Twitter) 4. การพัฒนา Mobile Application และ 5. การบริหารจัดการชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศมาตรฐาน (GIS Data) 

 

ที่ประชุมมอบให้นักวิชาการในแต่ละศูนย์ไปสรุปแหล่งหญ้าทะเลและส่งมารวบรวมที่ศูนย์สารสนเทศฯ เพื่อจัดทำชั้นข้อมูลมาตรฐานหญ้าทะเลต่อไป จากนั้นร่วมกระบวนการจัดทำแหล่งอนุรักษ์หญ้าทะเล ตามมาตรา 20 และ 22 และ 23 พ.ร.บ.ทช. เช่น กรณีพื้นที่เกาะกระ และอ่าวที่มีหญ้าทะเลที่สำคัญๆ เพื่อเตรียมเสนอพื้นที่อันควรอนุรักษ์ต่อไป