IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

สวพ. จัดประชุมหารือท่าทีไทยสำหรับการประชุม AWGCME

  • 04 พ.ย. 2563
  • 214

          วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (สวพ.) จัดการประชุมหารือท่าทีไทยสำหรับการประชุม ASEAN Working Group on Coatal and Marine Environment (AWGCME) โดยมีนายอุกฤต สตภูมินทร์ ผู้อำนวยการกองอนรุักษ์ทรัพยากรทางทะเล เป็นประธาน ในการนี้มีผู้แทนจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง