IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศสท. ตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สทช. สปล. สวพ. ฝั่งอันดามัน

  • 07 เม.ย. 2558
  • 632

วันที่ 7 เมษายน 2558 ว่าที่ ร.ต.สัญชัย วิชกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นำคณะทำงานเจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศฯ เข้าตรวจและจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบเชื่อมโยงเครือข่าย และการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสแบบละเอียด ในหน่วยงานส่วนภูมิภาค ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน,ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (ภูเก็ต) และ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 23 (ภูเก็ต) ทั้งนี้เพื่อการจัดทำแผนและยกระดับการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ