IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศสท. ร่วมจัดทำแผนที่อันควรอนุรักษ์แหล่งสัตว์ทะเลหายากตามมาตรา 20 พ.ร.บ.ทช.

  • 09 เม.ย. 2558
  • 518

 

วันที่ 9 เมษายน 2558 นายอุดม ปาติยะเสวี ที่ปรึกษากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการประชุมเรื่อง การประเมินวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำระบบภูมิสารสนเทศทรัพยากรสัตว์ทะเลหายาก และใกล้สูญพันธุ์ เพื่อรองรับการดำเนินงานตาม มาตรา 20 22 และ 23 ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 5/2558 ระหว่างวันที่ 7 - 10 เมษายน 2558 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามัน ภูเก็ต

ในการนี้  นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่อง ระบบภูมิสารสนเทศทรัพยากรสัตว์ทะเลหายาก และร่วมำิจารณาการจัดทำขอบเขตแหล่งแพร่กระจายและแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลหายาก