IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2563 ชี้แจงนโยบายและทิศทางการพัฒนา ศสท.

  • 25 ธ.ค. 2563
  • 507

          วันที่ 25 ธันวาคม 2563 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) จัดการประชุมกองสารสนเทศฯ (กสท.) ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยมีนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. เป็นประธาน ในการนี้มีเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีรายละเอียดดังนี้
1. ภายในเดือนมกราคม 2564 กสท. จะมีข้าราชการ โอนย้ายมาที่กองสารสนเทศฯ (กสท.) จำนวน 1 ท่าน
2. ขอขอบคุณน้องๆ กองสารสนเทศฯ (กสท.)  ทุกคนที่ช่วยกันดำเนินงานโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี
3. ขอให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจรับ ตรวจเนื้องานให้ครบตาม TOR ให้ครบทุกข้อ.