IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. ประชุมประจำเดือนมกราคม 2564 และกำหนดแนวทางมาตรการป้องกันไวรัส Covid-19

  • 06 ม.ค. 2564
  • 433

          วันที่ 6 มกราคม 2563 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) จัดการประชุมกองสารสนเทศฯ (กสท.) ประจำเดือนมกราคม 2564 และกำหนดแนวทางมาตรการป้องกันไวรัส Covid-19 ของกองสารสนเทศฯ โดยมีนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. เป็นประธาน ในการนี้มีเจ้าหน้าที่กองสารสนเทศฯ เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีรายละเอียดดังนี้
          1. ให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านปฏิบัติตามข้อกำหนด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 8)  เรื่องมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย (โควิด-19)
          2. ให้เจ้าหน้าที่ ดูแล และบริหารจัดการ ระบบลงทะเบียนออนไลน์ (ลงชื่อการปฏิบัติงานฯ โควิด-19) ในช่วงที่มีการลงทะเบียน เพื่อให้ระบบใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          3. ให้สุภาพสตรี ในกองสารสนเทศฯ สลับกันมาทำงาน (Work From Home) ตามมาตรการของกรม ทช. และให้ลงทะเบียนทุกครั้ง ส่วนสุภาพบุรุษให้มาทำหน้าที่ตามปกติ
          4. ให้รายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำวัน ใน LINE กลุ่ม ICT. ทุกครั้ง.