IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศสท. ร่วมการประชุมพิจารณาขอบเขตความรับผิดชอบเชิงพื้นที่ของ กรม ทช.

  • 22 เม.ย. 2558
  • 434
วันที่ 22 เมษายน 2558 นายวุฒิชัย เจนการ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือ เพื่อพิจารณาขอบเขตความรับผิดชอบเชิงพื้นที่ของ กรม ทช. เพื่อใช้ในการประชุม พ.ร.บ.ทช. ในวันที่ 26-27 เมษายน 2558 โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
 
ในเบื้องต้นได้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. พื้นที่บนบก ได้กำหนดพื้นที่ขอบเขตความรับผิดชอบบนบก โดยใช้รูปแบบตามที่ ศสท. เสนอมา โดยมี 24 จังหวัดชายฝั่งทะเล และใช้พื้นที่ตำบลเป็นหลัก โดยมีตำบลที่อยู่ในเกณฑ์พิจารณา 4 ลักษณะ คือ ตำบลที่ติดทะเล / ติดทะเลสาบ / เป็นเกาะ และมีป่าชายเลน รวม 540 ตำบล เนื้อที่ 17.161 ล้านไร่ และให้จัดทำเป็นแผนที่เบื้องต้น ฉบับร่าง เพื่อใช้ในการรับฟังความคิดเห็นในโอกาสต่อไป
 

2. พื้นที่ในทะเล ได้กำหนดพื้นที่ขอบเขตความรับผิดชอบในทะเล โดยใช้พื้นที่เขตทางทะเลของกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ตั้งแต่แนวชายฝั่งออกไปจนสุดเขต EEZ เนื้อที่รวม 202.180 ล้านไร่

 

 
นอกจากนี้ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มอบหมายให้ ศสท. ประสาน อทช. เพื่อตั้งคณะทำงานพิจารณาขอบเขตความรับผิดชอบเชิงพื้นที่ของ กรม ทช. โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ในการพิจารณาครั้งต่อไป