IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และต้อนรับข้าราชการใหม่ พร้อมชี้แจงนโยบายและทิศทางการพัฒนา กสท.

  • 22 ก.พ. 2564
  • 421

          วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) จัดประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และต้อนรับข้าราชการใหม่ พร้อมชี้แจงนโยบายและทิศทางการพัฒนา กสท. โดยมีนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. เป็นประธาน ในการนี้มีเจ้าหน้าที่กองสารสนเทศฯ เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีรายละเอียดดังนี้
1. ต้อนรับข้าราชการคนใหม่ คือนายอนุพงศ์ วีระกูล ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ซึ่งรับโอนมาจากกรมประมง
2. โครงการประจำปี 2564 ของ กสท. จำนวน 6 โครงการ ได้แก่
          2.1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
          2.2 โครงการพัฒนาและปรับปรุงห้องประชุมระบบไร้สาย (e-Smart Meeting) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
          2.3 โครงการจัดทำฐานข้อมูลและระบบรายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำวัน
          2.4 โครงการจัดทำนโยบายความมั่นคงปลอดภัยและแผนจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
          2.5 โครงการพัฒนาระบบใบแจ้งเงินเดือนและค่าจ้างประจำของบุคลากร ในกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (E-Slip)
          2.6 บำรุงรักษาระบบอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) และเพิ่ม Application สำหรับ IOS ของระบบ อสทล.
3. พัฒนาระบบ One Page เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการบริหารจัดการ
4. แก้ปัญหาระบบ Wifi กรม ทช. โดยการจัดหา Firewall , เพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ต และเพิ่ม Router WiFi

          การมอบหมายงาน
- คุณอนุพงศ์  ดูแลรับผิดชอบ งานแผนงาน , งานงบประมาณ , สื่อออนไลน์ , และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ผู้อำนวยการสำนักงานมอบหมาย 
- คุณอนุพงศ์ และคุณฐิติรัตน์ ดูแลและพัฒนาระบบศูนย์ปฏิบัติการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (DOC)
- นายปิยพงศ์ และคุณชัยอนันต์ ดูแลและพัฒนาระบบโครงการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลกลางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด (BigData)