IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

รอง อทช. DCIO ตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางการปฏิบัติงานในภาพรวมของกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.)

  • 15 มี.ค. 2564
  • 25

         วันที่ 15 มีนาคม 2564 นางสาวพรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในฐานะผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (DCIO) ตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางการปฏิบัติงานในภาพรวมของกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) พร้อมทั้งรับฟังรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลที่อยู่ในภารกิจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระยะ 3 ปี (พ.ศ.2562 - 2564) และ Road Map ระยะ 5 ปีของกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) ตลอดจนผลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เพื่อไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลและให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง ทส. ในการบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงาน เพื่อมุ่งสู่ภารกิจการเป็นศูนย์ข้อมูลกลางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศ นกจากนีี้ ได้รับฟังปัญหา / อุปสรรค พร้อมตรวจเยี่ยมกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจฯ ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ ห้อง Data Center และห้องปฏิบัติการต่างๆ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยมีนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน กสท. เข้าร่วมรับฟัง ณ ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

         นโยบายของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (DCIO) ประกอบด้วย
         1. งานนำเสนอข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ถือเป็นงานหน้าด่านที่มีความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลของกรมออกไปสู่ประชาชนและสาธารณะ โดยเฉพาะงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบบอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
         2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาประเทศ เพื่อมุ่งไปสู่การบริหารจัดการ Big Data ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ ตามโจทย์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอให้เน้นการบูรณาการข้อมูล ซึ่งจำเป็นต้องร่วมกับหน่วยงานด้านวิชาการทั้งภายในและระหว่างหน่วยงาน
         3. การปฏิบัติงานด้านดิจิทัล ต้องรองรับการปฏิบัติงานของรัฐบาลดิจิทัล
         4. การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาระบบงานต่างๆ ขอให้จัดลำดับความสำคัญ ซึ่งงบประมาณปี 2565 ผ่านการพิจารณาของกรมไปแล้ว ขอให้เตรียมความพร้อมเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนในปีถัดไป