IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. เข้าร่วมประชุม​ชี้แจง​มาตรฐาน​การจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ครั้งที่ 1/2564

  • 23 มี.ค. 2564
  • 27

          วันที่ 23 มีนาคม​ 2564 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยนายอนุวัฒน์  ทองประดับเพชร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายชัยอนันต์ ดำรงรัตน์ นักเทคโนโลยี​สารสนเทศ​ เข้าร่วมประชุม​ชี้แจง​มาตรฐาน​การจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม​ไฮเดรนเยีย 2-3 โรงแรมทีเค. พาเลซ แอนด์​ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ​ กรุงเทพ​มหานคร​

          ด้วยคณะทำงานเทคนิคด้านมาตรฐานการจัดทำบัญชีข้อมูล​ภาครัฐ​ โดยมีสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นเลขานุการร่วม ได้จัดทำมาตรฐานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กร​มหาชน​)​ ว่าด้วย แนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐนำไปใช้อ้างอิง สำหรับจัดทำบัญชีข้อมูลของหน่วยงาน ให้สอดคล้องตามแนวทางในประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล​เรื่อง ธรรมมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ​ และมาตรฐานคำอธิบายข้อมูล (Metadata)​ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถดำเนินการภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนสามารถพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล​ (Data Catalog)​ เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)​ ตามตัวชี้วัด ก.พ.ร. ปีงบประมาณ 2564 โดยเนื้อหาการประชุมในครั้งนี้กล่าวบรรยายในหัวข้อเรื่อง 
1. Digitized Data for Open Data
2. แนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ
3. มาตรฐานการจัดทำบัญชี​ข้อมูล​ภาครัฐ ด้วยระบบการจัดทำชุดข้อมูลสำคัญของหน่วยงาน Metadata Standard