IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog​)​ เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)​ ตามตัวชี้วัด​ ก.พ.ร. ปีงบประมาณ 2564

  • 24 มี.ค. 2564
  • 30

          วันที่ 24 มีนาคม​ 2564 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยนายอนุวัฒน์  ทองประดับเพชร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นายชัยอนันต์ ดำรงรัตน์ นักเทคโนโลยี​สารสนเทศ​ พร้อมด้วยนางสาวนฤมล  กรคณิตนันท์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และนางสาวอรภา  สุวัฒโน นักวิชาการประมงชำนาญการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog​)​ เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)​ ตามตัวชี้วัด​ ก.พ.ร. ปีงบประมาณ 2564 ในระหว่างวันที่ 24 - 25 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม​ไฮเดรนเยีย 2-3 ชั้น 6 อาคารแกรนด์ คอนเวนชั่น โรงแรมทีเค. พาเลซ แอนด์​ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ​ กรุงเทพ​มหานคร​

          สำนักงานสถิติ​แห่งชาติ​ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทำบัญชี​ข้อมูล​ภาครัฐ​ (Government Data Catalog : GD Catalog)​ ร่วมกับสำนักงานพัฒนา​รัฐบาล​ดิจิทัล (องค์การ​มหาชน​)​ จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนหน่วยงานทั้งส่วนราชการและองค์การ​มหาชน ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดทำบัญชี​ข้อมูล​ของหน่วยงานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานที่ สพร. กำหนด สำหรับการอบรมครั้งนี้กล่าวถึงเรื่อง "GD Catalog for Open Data" การบูรณาการ​ระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เห็นภาพรวมของปัญหาในการจัดการข้อมูลที่ไม่ได้มากจากแหล่งเดียวกัน การร้องขอข้อมูลระหว่างหน่วย งาน เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถวิเคราะห์​ความสัมพันธ์​ของข้อมูล​กับกระบวนงานได้ พร้อมทั้งทำการแบ่งกลุ่มเรียนรู้วิธีการออกแบบ Business Process Modeling Notation (BPMN)​ สำหรับเป็นแนวทางการจัดทำรูปแบบกระบวนการเชื่อมโยงที่มาที่ไปของข้อมูล ผ่านโปรแกรมทดลอง bpmn.io  อีกทั้งเรียนรู้ระบบการจัดการฐานข้อมูล​ CKAN Open D การจัดทำ Metadata Standard ชุดข้อมูลประเภทต่างๆ ตามบริบทของหน่วยงาน และแบ่งกลุ่มสาธิตการนำชุดข้อมูลและคำอธิบายข้อมูล (Metadata)​ เข้าสู่ระบบบัญชี​ข้อมูล ​(Data Catalog​)​ และการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบบัญชี​ข้อมูล​กลางภาครัฐ​ (GD Catalog​)​ ตามกรอบตัวชี้วัด​ ก.พ.ร. ปีงบประมาณ 2564