IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. จัดประชุมพิจารณา (ร่าง) แนวทาง/ขั้นตอน/รูปแบบการบริหารศูนย์พิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  • 26 มี.ค. 2564
  • 25

          วันที่ 26 มีนาคม 2564  กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ  ทช. (กสท.)  จัดประชุมพิจารณา  (ร่าง) แนวทาง / ขั้นตอน / รูปแบบการบริหารศูนย์พิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  โดยมีนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. เป็นประธาน ในการนี้มีผู้แทนจาก สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (สวพ.) , กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน (กปล.) , กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล (กอท.) และ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง (กอช.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          การประชุมร่วมพิจารณาการจัดทำ (ร่าง) แนวทางฯ และนำเสนอระบบปฏิบัติการของหน่วยงาน ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินของศูนย์พิทักษ์ฯ จำนวน 4 ระบบ ได้แก่ ระบบประเมินการเกิดปะการังฟอกขาว (สวพ.) ระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลน (กปล.) ระบบ smart marine patrol (กอท.) และระบบเตือนภัยการกัดเซาะชายฝั่ง (กอช.) และร่วมพิจารณากำหนด (ร่าง) คำสั่งคณะทำงานบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้กรม มีความพร้อม ทั้งด้านบุคลากร และระบบปฏิบัติการ