IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0)

  • 30 มี.ค. 2564
  • 99

          วันที่ 30 มีนาคม 2564 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยนายอนุพงศ์ วีระกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายวีระวงค์ มะลิแย้ม เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง” ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          สำหรับการประชุมสัมมนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และสามารถปรับปรุงองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งตอบสนองตัวชี้วัดภาคบังคับ การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMAQ 4.0) ในปี พ.ศ. 2564