IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ผอ กสท. เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนแม่บท ระยะ 20 ปี และแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  • 03 เม.ย. 2564
  • 20

         วันที่ 3 เมษายน 2564 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทําแผนแม่บทกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”  เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (Organization Capacity and Capability การกําหนดขีดความสามารถหลัก ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ความคาดหวัง และความท้าทายในอนาคตของกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแนวทาง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และเป้าหมายในอนาคต แบบบูรณาการ ระหว่างวันที่ 3 - 4 เมษายน 2564 ณ โรงแรม เวลคัม เวิลด์ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา