IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแพลตฟอร์มดิจิทัล ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2564

  • 07 เม.ย. 2564
  • 58

          วันที่ 7 เมษายน 2564 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยนายอนุวัฒน์ ทองประดับเพชร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแพลตฟอร์มดิจิทัล ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายพิชิต สมบัติมาก ผู้ช่วยปลัด ทส. เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม

          ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแพลตฟอร์มดิจิทัล ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาออกแบบและจัดทำระบบสำหรับการตรวจงาน ติดตามงาน หรือเข้าร่วมกิจกรรม และสอบถามข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ โดยมีผู้แทนจากบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ นำเสนอตัวอย่างแพลตฟอร์มที่เคยพัฒนาให้สำนักนายกรัฐมนตรี ให้ที่ประชุมพิจารณา และในส่วนของ สป.ทส. นำเสนอระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-project tracking system) ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-project tracking system) มาพัฒนาต่อยอดเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม