IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2564

  • 20 เม.ย. 2564
  • 51

          วันที่ 20 เมษายน 2564  กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. นางสาวจิตติมา เสถียรวุฒิกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  และว่าที่ ร.ต.สัญชัย วิชกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนางสาวพรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน ในการนี้มีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          ที่ประชุม ได้พิจารณาแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการนำบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ของกรมเจ้าท่า เพื่อมาขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ของกรม ทช. ทั้งนี้ มติที่ประชุมได้กำหนดรายละเอียดลักษณะงานที่ปฏิบัติ วิธีการสอบ เกณฑ์การตัดสิน วิธีการรับสมัคร ตลอดจนแผนการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งดังกล่าว