IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงและกำกับดูแลธรรมาภิบาลข้อมูลของ ทส. ครั้งที่ 12/2564

  • 30 เม.ย. 2564
  • 92

          วันที่ 30 เมษายน 2564 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยนางสาวพรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (CIO) นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจฯ  ว่าที่ ร.ต.สัญชัย วิชกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงและกำกับดูแลธรรมาภิบาลข้อมูลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 12/2564 โดยมีนายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองปลัด ทส. เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) มายัง ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้
1. คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และกำกับดูแลธรรมาภิบาลข้อมูลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาเสนอแผนปฏิบัติการหรือแผนงาน ให้ข้อเสนอแนะการบูรณาการงบประมาณด้านสารสนเทศ พิจารณากลั่นกรองข้อสเนอโครงการด้านระบบคอมพิวเตอร์ พิจารณาเสนอนโยบายการกำกับดูแลข้อมูลภาครัฐ พิจารณาให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลและอื่นๆ ของ ทส. เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
2. ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในอำนาจพิจารณาของกรม (เพื่อทราบ) กรม ทช.จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงานเลขานุการกรม วงเงิน 51,600 บาท ที่ประชุมรับทราบ
3. กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure Manual) ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการขออนุมัติโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (ICT-MGNT01) สำหรับเป็นแนวทางปฏิบัติให้กรมภายใต้สังกัดใช้เมื่อมีการส่งข้อสเนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ
4. ข้อสเนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรม ทช. จำนวน 11 โครงการ วงเิงนงบประมาณ 26,168,900 บาท คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระบดับสูงฯ มีมติเห็นชอบให้ 11 โครงการผ่านการพิจารณา