IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ชี้แจงนโยบายและทิศทางการพัฒนา กสท.

  • 06 ก.ค. 2564
  • 373

          วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) จัดการประชุมกองสารสนเทศฯ (กสท.) ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 โดยมีนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. เป็นประธาน ในการนี้มีเจ้าหน้าที่กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          สำหรับการประชุมในครั้งนี้นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. ชี้แจงแนวทางมาตรการป้องกันไวรัส Covid-19 ของกองสารสนเทศฯ และมอบหมายระบบงานสารสนเทศของกรม ทช. ให้แก่เจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกรม ทช. ต่อไป.