IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กิจกรรม 5 ส. กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. 2564

  • 29 ก.ค. 2564
  • 41

          วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. นำบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรม 5 ส. ในห้องซ่อมและห้องเก็บของ กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. โดยแบ่งพื้นที่เพื่อการซ่อมอุปกรณ์และห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปในห้องก่อนได้รับอนุญาต เนื่องจากมีวัสดุและครุภัณฑ์ที่ต้องรับผิดชอบเป็นจำนวนมาก

          ทั้งนี้ กิจกรรม 5 ส. จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทำงานให้เกิดบรรยากาศที่น่าทำงาน เกิดความสะอาดเรียบร้อยในสำนักงาน ถูกสุขลักษณะ ทำให้พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ สามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ สร้างทัศนคติที่ดีของพนักงานต่อหน่วยงาน นอกจากนั้นกิจกรรม 5 ส. จะเป็นพื้นฐานในการนำวิธีการบริหารใหม่ๆ เข้ามาใช้ในอนาคตต่อไป