IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ผอ.กสท. เข้าร่วมประชุมการจำลอง/ทดสอบเพื่อประเมินสถานการณ์หรือสั่งการผ่านการบริหารศูนย์พิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผ่านระบบ VDO​ ​Conference

  • 10 ส.ค. 2564
  • 37

          วันที่ 10 สิงหาคม 2564 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. เข้าร่วมประชุมการจำลอง/ทดสอบเพื่อประเมินสถานการณ์หรือสั่งการ ผ่านการบริหารศูนย์พิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผ่านระบบ VDO​ ​Conference โดยมีดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานและร่วมสังเกตุการณ์ ในการนี้ นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนางสาวธิดาสวัสดิ์ เศวตมาลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ตลอดจนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากทั้ง 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย กสท. สวพ. กอท. กอช. และกปล. ร่วมประชุมทดสอบประเมินฯ ณ ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมด้านตัวชี้วัดเรื่อง “ความสำเร็จการบริหารศูนย์พิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง” ซึ่งเป็นตัวชี้วัดร่วมทั้ง 4 หน่วยงาน โดยใช้เกณฑ์คะแนนระดับที่ 3 และ 4 กำหนดให้มีการจำลองหรือทดสอบนำแนวทางฯ ของทั้ง 4 ระบบ ไปนำเสนอให้ผู้บริหารสามารถประเมินสถานการณ์หรือสั่งการ ผ่านการบริหารศูนย์พิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ครบทั้ง 4 ระบบ ได้แก่ ระบบประเมินการเกิดปะการังฟอกขาว (สวพ.) ระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลน (กปล.) ระบบ Smart Marine Patrol (กอท.) และระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งทะเลไทย เพื่อการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (กอช.) ให้บรรลุตามเกณฑ์ของตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ ต่อไป