IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. ประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการจัดทำฐานข้อมูลเกาะและหาดในเขตน่านน้ำทะเลไทยรายจังหวัดฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ครั้งที่ 2/2564

  • 13 ส.ค. 2564
  • 140

          วันที่ 13 สิงหาคม 2564 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) ประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการจัดทำฐานข้อมูลเกาะและหาดในเขตน่านน้ำทะเลไทยรายจังหวัดฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System) โดยมีนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. เป็นประธาน ในการนี้มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำหรับการประชุมในครั้งนี้เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และข้อหารือในการดำเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป