IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท.ร่วมกับ สลก. จัดอบรมการใช้งานระบบใบแจ้งเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าตอบแทนพนักงานราชการ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

  • 20 ส.ค. 2564
  • 256

          วันที่ 20 สิงหาคม 2564 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) ร่วมกับ สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.) จัดฝึกอบรมอบรมการใช้งานระบบใบแจ้งเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าตอบแทนพนักงานราชการ (e-Slip) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมีนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน ในการนี้มีนายธเนศ มั่นน้อย เลขานุการกรม พร้อมด้วยนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 172 คน เข้าร่วมฝึกอบรม ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ณ ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรม ทช.