IT CENTER Contant

ข่าวสารสนเทศ

กสท. เปิดตัวระบบใบแจ้งเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าตอบแทน (e-Slip)

  • 20 ส.ค. 2564
  • 516

           วันที่ 20 สิงหาคม 2564 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) ร่วมกับ สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.) เปิดตัวระบบใบแจ้งเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าตอบแทนพนักงานราชการ (e-Slip) ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อให้บุคลากรของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สามารถตรวจสอบหรือเรียกดูข้อมูลใบแจ้งเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าตอบแทนพนักงานราชการ พร้อมจัดพิมพ์รายงานของตนเองได้ ซึ่งเป็นการลดขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่ ลดปริมาณกระดาษ และนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ทดแทนการแจกกระดาษสลิปเงินเดือน ช่วยลดระยะเวลาในการรับบริการเอกสารการขอหนังสือรับรองเงินเดือน ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น

สำหรับระบบ e-Slip ประกอบด้วย 5 เมนู ได้แก่
           1.  เมนู "ข้อมูลส่วนตัว"
           2. เมนู "ใบรับรองเงินเดือน"
           3.  เมนู "หนังสือรับรองเงินเดือน"
           4.  เมนู "ประวัติการขอหนังสือรับรอง
           5.  เมนู "อนุมัติหนังสือรับรอง" (สำหรับผู้บริหาร)