IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. ประชุมเริ่มงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ทช. ปี 2564

  • 11 ต.ค. 2564
  • 21

          วันที่ 11 ตุลาคม 2564 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) ประชุมเริ่มงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ทช. งบประมาณปี พ.ศ. 2564 โดยมีนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจฯ (กสท.) เป็นประธาน นายพงษ์พันธุ์ กิจไพบูลย์ ผอ.ส่วนอำนวยการ สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.) และนายอนุวัฒน์ ทองประดับเพชร์ ผอ.ส่วนบริหารจัดการระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (กสท.) ในฐานะคณะกรรมการ พร้อมด้วยบริษัทที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำหรับการประชุมในครั้งนี้เพื่อชี้แจงรายละเอียดแผนการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ และผลงานที่กรมจะได้ รวมไปถึงข้อหารือในการดำเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง