IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. ประชุมร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาหารือแนวทางการติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในโครงการ (e-Document)

  • 15 ต.ค. 2564
  • 145

          วันที่ 15 ตุลาคม 2564 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) ประชุมแนวทางการติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในโครงการ (e-Document) งบประมาณปี พ.ศ. 2564 โดยมีนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) เป็นประธาน ในการนี้มีบริษัทที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง