IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2564 และต้อนรับข้าราชการใหม่ พร้อมชี้แจงนโยบายและทิศทางการพัฒนา กสท.

  • 26 ต.ค. 2564
  • 171

          วันที่ 26 ตุลาคม 2564 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) จัดประชุมประจำเดือนตุลาคม 2564 และต้อนรับข้าราชการใหม่ พร้อมชี้แจงนโยบายและทิศทางการพัฒนา กสท. โดยมีนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. เป็นประธาน ในการนี้มีเจ้าหน้าที่กองสารสนเทศฯ เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีรายละเอียดดังนี้
1. ต้อนรับข้าราชการคนใหม่ นาย
กฤช โพธิ์ประดิษฐ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ซึ่งรับโอนมาจากกรมประมง
2. แจ้งเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานราชการ

          การมอบหมายงาน
- คุณ
กฤช
 ดูแลรับผิดชอบ บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (GIS) , ระบบร้านค้าสวัสดิการ ทช. และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ผู้อำนวยการสำนักงานมอบหมาย