IT CENTER Contant

ข่าวสารสนเทศ

กสท. เปิดตัวระบบ bigdata และโมบายแอปพลิเคชั่น Marine ZONE (ระบบ iOS และ Android)

  • 02 พ.ย. 2564
  • 486

          ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และกำกับดูแลธรรมาภิบาลข้อมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เห็นชอบการพัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลกลางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด (bigdata) และโมบายแอปพลิเคชั่น Marine ZONE (ระบบ iOS และ Android) ซึ่งกองสารสนเทศฯ ได้พัฒนาขึ้น โดยเป็นระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่จัดแบ่งพื้นที่ออกตามขอบเขตการปกครองรายจังหวัดทางทะเล (ใช้ขอบเขตเบื้องต้นจากผลการพิจารณาของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในจังหวัดต่างๆ ประกอบด้วยข้อมูลพื้นที่ป่าชายเลน ปะการัง หญ้าทะเล ที่ตั้งเกาะ และหาด  
ลักษณะของข้อมูล
          1. ขนาดพื้นที่บกและทะเลที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของกรม ทช.
          2. ขอบเขตน่านน้ำไทย (ตามพระราชกิจจานุเบกษา)
          3. การจัดแบ่งข้อมูลขอบเขตจังหวัดทางทะเล ให้ทราบว่าพื้นที่บก และพื้นที่ทะเลเท่าไร
          4. การจัดแบ่งข้อมูลขอบเขตจังหวัดทางทะเล ให้ทราบว่ามีปริมาณทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัดเท่าไร
          5. การจัดแบ่งข้อมูลตามเขตการบริหารจัดการของกรม (สทช.ที่ 1-10) เพื่อให้ สทช ทราบข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่รับผิดชอบ
          6. จำนวนเขตอนุรักษ์ตามมาตรา 3 พรบ.ทช. 2558 ได้แก่ อุทยานแห่งชาติ ป่าสงวน เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขตรักษาพืชพันธุ์ พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และเขตพื้นที่ีักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ในพื้นที่ชายฝั่งทะเล
          7. การจัดแบ่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในเขตอนุรักษ์ตามมาตรา 3 พรบ.ทช. 2558 (เฉพาะในเขตและนอกอุทยานแห่งชาติ) ว่ามีพื้นที่ทรัพยากรเท่าไร
          8. สามารถดาวโหลดแผนที่ภายรวมทั้งประเทศ แผนที่ ทช. รายจังหวัดทางทะเล แผนที่ ทช ราย สทช ทางทะเลได้ 
          9. สามารถสืบค้นได้ที่ระบบบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลกลางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด (bigdata) https://bigdata.dmcr.go.th  และโมบายแอปพลิเคชั่น Marine ZONE (ระบบ iOS และ Android)