IT CENTER Contant

ข่าวสารสนเทศ

กสท. เปิดตัวระบบเปิดเผยข้อมูล (DMCR OpenDATA)

  • 02 พ.ย. 2564
  • 438

          กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) เปิดตัวระบบเปิดเผยข้อมูล (DMCR OpenDATA) ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำหรับวัตถุประสงค์การจัดทำชุดข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data) ตาม (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565  ได้กำหนดยุทธศาสตร์ ที่ 3  ผลักดันให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในทุกกระบวนการทำงานของรัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานจัดให้มีระบบดิจิทัล สนับสนุนการเปิดเผย แลกเปลี่ยน เชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ อย่างบูรณาการ กำหนดให้มีการพัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับระบบดิจิทัล ในการเชื่อมโยง การเปิดเผย และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ในการบริหารจัดการให้เกิดธรรมาภิบาล และการพัฒนากลไก การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้โปร่งใส มีมาตรการป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน  ดังนั้น การจัดทำชุดข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data) จึงมีความจำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สอดคล้องกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้มอบนโยบายในงาน วันข้อมูลเปิดนานาชาติ พ.ศ. 2564 (International Open Data Day 2021) เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 โดยกล่าวเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนเล็เห็นถึงความสำคัญการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ เพื่อให้เกิดการความร่วมมือของภาครัฐ และสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้คนไทยสามารถเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากในการมุ่งสู่เป้าหมายการขับเคลื่อนประเทศด้วยข้อมูลเปิดขนาดใหญ่ที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดไอเดียข้อมูลเปิดภาครัฐ คือ ข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยต่อสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงและใช้ได้อย่างเสรี ไม่จำกัดแพลตฟอร์ม ไม่เสียค่าใช้จ่าย เผยแพร่ ทำซ้ำ หรือใช้ประโยชน์ได้โดยไม่จำกัดวัตถุประสงค์ ซึ่งการดำเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน ข้อมูลถือเป็นกุญแจสำคัญที่นำมาใช้สนับสนุนการดำเนินการกิจการต่าง ๆ รวมไปถึงการพัฒนาประเทศในทิศทางต่าง ๆ เช่น นำมาใช้ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัลให้กับทุกภาคส่วน รวมถึงการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาบริการหรือ ต่อยอดนวัตกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภาครัฐ ซึ่งมีข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำมาพัฒนาประเทศได้อย่างมหาศาล ดังนั้น ข้อมูลภาครัฐจึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม และการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูล จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนประเทศ ทั้งนี้ สามารถเข้าชมออนไลน์ได้ที่ http://opendata.dmcr.go.th/home