IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน​ ประจำปีพุทธศักราช 2564

  • 06 พ.ย. 2564
  • 272

          วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (กสท.) โดยนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. นางสาวจิตติมา เสถียรวุฒิกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นายอนุวัฒน์ ทองประดับเพชร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนายอนุพงศ์ วีระกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน​ ประจำปีพุทธศักราช 2564 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้กรมทรัพยากรทางทางทะเล​และ​ชายฝั่ง​ (ทช.)​ เป็นเจ้าภาพนำมาถวาย​ ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี โดยมีนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานในพิธี ในการนี้มีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรม ทช. ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงาน​ต่างๆ และพุทธศาสนิกชน​ เข้าร่วมในพิธี​ประมาณ 200 คน ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี

          โดยมียอดเงินกฐินเพื่อถวายปัจจัยเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา บูรณะพระอารามหลวง และส่วนหนึ่งเป็นทุนการศึกษา​ เป็นจำนวนเงิน 1,825,742.86 บาท​ (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบสองบาทแปดสิบหกสตางค์)