IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. กำกับการปรับปรุงห้องศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  • 20 พ.ย. 2564
  • 1106

          วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) กำกับการปรับปรุงห้องศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีการติดตั้งฉากเพื่อรองรับการประชุมทางไกล (Video Conference) และบอร์ดแสดงผลรายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำวัน (e-Daily Report) เพื่อติดตามเฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง