IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และกำกับดูแลธรรมาภิบาลข้อมูลของกระทรวง ทส. ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

  • 30 พ.ย. 2564
  • 117

          วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (กสท.) เป็นผู้แทนกรม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และกำกับดูแลธรรมาภิบาลข้อมูลของกระทรวง ทส. ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมีนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. และนายอนุวัฒน์ ทองประดับเพชร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุม ณ กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำหรับการประชุมมีการพิจารณาโครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ในส่วนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) มีรวม 11 โครงการ // ผลการพิจารณา ข้อเสนอโครงการฯ ผ่านทุกโครงการ