IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ปี 2564 กสท. จัดอบรมการใช้งานระบบ e-Smart Meeting (สำหรับผู้ดูแลระบบ Admin)

  • 21 ธ.ค. 2564
  • 447

          วันที่ 21 ธันวาคม 2564 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) จัดอบรมการใช้งานระบบ e-Smart Meeting (สำหรับผู้ดูแลระบบ Admin) โดยมีนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. เป็นประธาน ในการนี้มีเจ้าหน้าที่กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) รวม 10 คน เข้าร่วมฝึกอบรม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำหรับวัตถุประสงค์การอบรมการใช้งานระบบ e-Smart Meeting (สำหรับผู้ดูแลระบบ Admin) ในครั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจและใช้ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ