IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. ร่วมคณะผู้บริหารกรมฯ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโครงการ “สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9”

  • 24 ธ.ค. 2564
  • 95

          วันที่ 24 ธันวาคม 2564 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. นางสาวจิตติมา เสถียรวุฒิกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนายอนุวัฒน์ ทองประดับเพชร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมคณะผู้บริหารกรมฯ ลงพื้นที่ชมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแบบมีส่วนร่วม พื้นที่โครงการสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นำทีมลงพื้นที่ ในการนี้มีนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดี ทช. ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดี ทช. พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ทั้งนี้นางดาวรุ่ง ใจจริง ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน พร้อมคณะทำงาน ได้กำหนดแนวทางการศึกษาดูงานผ่านฐานการรับชมวีดีทัศน์แนะนำสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 และฐานการชมนิทรรศการเกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้รับความรู้ ความเข้าใจจากการศึกษาดูงานของโครงการสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 ดังกล่าว อีกทั้งเพื่อสร้างบรรยากาศในการมีส่วนร่วม มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรัก ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีภายในหมู่คณะ รวมถึงเป็นการเปิดโลกทัศน์ เพื่อรับสิ่งใหม่ๆ และสร้างทัศนคติที่ดี เพื่อร่วมกับพัฒนาองค์ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่อไป

          ทั้งนี้ สวนพฤกษศาสตร์ฯ แห่งนี้ นับเป็นสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลน "แห่งแรกของโลก" เป็นแหล่งรวบรวมจัดแสดงพรรณไม้ป่าชายเลนจากพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ของโลก และเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งศึกษาวิจัย สร้างองค์ความรู้ในทางพฤกษศาสตร์ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นสถาบันแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์ และการใช้ประโยชน์จากพรรณไม้ป่าชายเลนที่เหมาะสม และเป็นการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาตินอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในทางธรรมชาติของประชาชนเพื่อเป็นแหล่งสร้างกิจกรรมที่หลากหลายของนักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และร่วมทำงานกับสถาบันการศึกษาทั้งใน และต่างประเทศ เพื่อเป็นศูนย์เครือข่ายในการอนุรักษ์พรรณพืชป่าชายเลน ร่วมกับสมาคมป่าชายเลนนานาชาติ ซึ่งมีสมาชิกอยู่ 93 ประเทศ ที่มีป่าชายเลนทั่วโลก