IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. ร่วมเป็นวิทยากร ในการฝึกอบรมเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  • 28 ธ.ค. 2564
  • 111

          วันที่ 28 ธันวาคม 2564 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การใช้ระบบเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ในการฝึกอบรมเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หลักสูตร การพัฒนาทักษะให้ทันโลกยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ บ้านไร่ใจรักรีสอร์ท จ.ราชบุรี