IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่ กสท. สวัสดีปีใหม่ 2565 กับผู้อำนวยการกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช.

  • 04 ม.ค. 2565
  • 114

          วันที่ 4 มกราคม 2565 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยนางสาวจิตติมา เสถียรวุฒิกุล เป็นผู้แทน นำคณะเจ้าหน้าที่กองสารสนเทศฯ สวัสดีปีใหม่และขอพร ผอ.กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 ณ กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. ทั้งนี้ นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. ได้ให้พรปีใหม่ 2565 พร้อมทั้งให้โอวาทในการทำงานร่วมกัน เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพในงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม จากนั้นได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน