IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศสท. ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2558 ต้อนรับข้าราชการใหม่ พร้อมชี้แจงนโยบายและทิศทางการพัฒนา ศสท.

  • 25 พ.ค. 2558
  • 2182

วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศฯ จัดประชุมศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านสารสนเทศของกรม เชื่อมโยงงานของกระทรวง การทำงานที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพ โดยมีผลการประชุมดังนี้

1. จากการประชุมตัวชี้วัดระดับกระทรวงและของกรม ทช. โดย ศสท. รับผิดชอบ 1 ตัวชี้วัด คือการจัดทำ one page โดยกระบวนการในการจัดทำนั้น มีผู้ร่วมรับผิดชอบ 3 คน (ผอ.ศสท. คุณจิตติมา และคุณจิราวรรณ) โดยจะใช้ข้อมูลในไลน์กลุ่มผู้บริหาร ไลน์กลุ่ม datacenter (ซึ่งมีคณะทำงานของสำนัก/กอง ต่างๆ เป็นผู้แทนในการส่งข้อมูล) ทั้งนี้ต้องจัดทำและส่งกระทรวง ทส. ก่อนเวลา 10.00 น. ของทุกวัน โดยต้องทำทุกวันไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ หรือนักขัตฤกษ์ ดังนั้น ในการทำงานของ ศสท. ขอให้เน้นคุณภาพและความรวดเร็ว เพราะ IT คือการแข่งด้านความเร็วในการนำเสนอข้อมูลที่มีคุณภาพ

2. แนะนำบุคลากรใหม่ของ ศสท. ซึ่งรับโอนมาจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จำนวน 1 ราย คือ นายอนุวัฒน์ ทองประดับเพชร ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โดยให้นั่งทำงานที่โต๊ะทำงานเดิมของคุณพูลศรีที่ย้ายไปหน่วยงานใหม่ และมอบหมายงานที่ต้องรับผิดชอบ คืองานด้านสารสนเทศ และ Database โดยให้เร่งติดตามการใช้งานและความเสถียรของระบบฐานข้อมูล และดูแลงานด้านการ MA ระบบฐานข้อมูล โดยจะมี นางสาวศศิชา มณีฉาย เป็นผู้ช่วย

3. งานด้าน network มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีสัญชัย วิชกูล กำกับดูแลงานจ้างบริษัทที่ปรึกษา ช่วยตรวจดูและวิเคราะห์ระบบถึงปัญหาต่างๆ ในการใช้งานด้าน network ของกรม รวมทั้งให้กระตุ้นให้ บ.เสนอแนะแนวทางการแก้ไข เพื่อนำเสนอในการจัดจ้างครั้งต่อไป เพื่อให้กรมได้ระบบที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานในภาพรวมของกรมได้ และทั้งนี้ผลสรุปดังกล่าวจะช่วยในการจัดทำคำของบประมาณต่างๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย โดยมี นายณัฐสิทธิ์ เชื้อคำจันทร์ เป็นผู้ช่วยหลัก ส่วนในกรณีที่จำเป็นสามารถให้ นายศุภชัย ฤากิจและนายณัฐพล บุญยืน เข้าช่วยดำเนินการได้

4. ในปีงบประมาณ 2559 กรมได้รับงบประมาณในการจัดซื้อ firewall และคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้มอบหมายให้คุณสัญชัย เตรียมร่าง TOR โดยรายละเอียดขอบเขตงานจัดซื้อให้คำนึงถึงความคุ้มค่าของการใช้งานและคุณภาพของครุภัณฑ์ ตามมาตรฐานของ ICT นอกจากนี้ให้เตรียมความพร้อมในการจัดทำ TOR และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 ของปี 2559 และให้ประสาน บ.วิเคราะห์/เสนอแนะการใช้งานของ firewall ตัวเก่าด้วยว่าจะให้ทำอย่างไรต่อไป

5. มอบหมายให้คุณสัญชัย วิชกูล นำผลการจัดจ้าง MA ระบบเครือข่ายของปีนี้มาเป็นต้นร่างในการจัดทำร่างขอบเขตงานจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยสามารถใช้ตัวอย่างของปีที่ผ่านๆ มาของกรมที่ได้ดำเนินการจัดจ้าง และจากรายงานสรุปของปีที่ผ่านข้อดี-ข้อเสีย การปรับปรุงเนื้องานเพิ่มเติม หรือเนื้องานบางส่วนออก โดยคำนึงถึงความจำเป็นของระบบ หรือการพัฒนาระบบด้านเครือข่ายในปีต่อๆ ไป มาช่วยในการระบุรายละเอียดใน TOR เพื่อให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งวิเคราะห์ประเด็นในส่วนของการจัดฝึกอบรมด้านเครือข่ายเพิ่มใน TOR ด้วยก็ได้

6. การจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ ทั้งส่วนกลางและต่างจังหวัด ขอให้ตรวจสอบกับฐานข้อมูลครุภัณฑ์ของกรมจากสำนักงานเลขานุการกรม (ส่วนการคลังและพัสดุ) ว่ามีข้อมูลตรงกันหรือไม่อย่างไร ทั้งนี้มอบให้คุณสัญชัย เป็นผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่จัดเก็บ สำรวจมาประมวลผลในภาพรวมของกรม

7.  มอบหมายให้นางสาวจิตติมา เสถียรวุฒิกุล รับผิดชอบงานด้านนโยบายแผนงาน/งบประมาณ งานด้านบริหาร/การเงิน การจัดการองค์ความรู้ PMQA และฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ Mobile Application Website นามสงเคราะห์ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายณัฐพล บุญยืน และนางสาวจิราวรรณ มานะกิจ เป็นผู้ช่วย

8. มอบหมายให้นายศุภชัย ฤากิจ รับผิดชอบงานรวบรวมการรายงานการจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ในภาพรวมของกรมฯ โดยให้รวบรวมจากหน่วยงานที่จะส่ง e-mail มาให้ ว่าแต่ละหน่วยงานจัดซื้ออะไรบ้าง โดยให้จัดเก็บตามประเภทวัสดุ และหน่วยงานเป็นหลัก เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำงบประมาณวัสดุคอมพิวเตอร์ของกรมในปี 2559

9. ในด้านธุรการ การอยู่ร่วมกันของศูนย์สารสนเทศฯ การส่งใบลา การส่งรายงานจากการไปประชุม/อบรม/ราชการ ให้ดำเนินการรายงานเป็นรายงานต่อ ผอ.ศสท. เพื่อรายงานต่อผู้มอบหมาย ภายใน 3 วันทำการหลังจากการลา หรือไปประชุมมา โดยให้ใช้แบบรูปแบบให้เหมือนกัน ดูตัวอย่างได้ที่นายสัญชัย วิชกูล

10. การออกเลขหนังสือ การยืมเงิน การขออนุมัติไปราชการ การเคลียร์ใบสำคัญทุกประเภท/ทุกรายการ ให้ผ่าน ผอ.ศสท. ทราบทุกครั้ง ห้ามออกหนังสือโดยพละการเป็นอันขาด โดยมอบหมายให้นางสาวทองเพียร สมยา และนายศุภชัย ฤากิจ เป็นผู้ดูแลงานด้านสารบรรณการลง-รับหนังสือ

11. การเบิกวัสดุสำนักงาน วัสดุอื่นๆ ของ ศสท. มอบหมายให้นายศุภชัย ฤากิจ เป็นผู้จัดทำบัญชี การเบิก-จ่าย และยอดคงเหลือ โดยให้สรุปและรายงาน ผอ.ศสท เป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส