IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาการกลั่นกรองการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประมาณ พ.ศ. 2566

  • 12 ม.ค. 2565
  • 130

          วันที่ 12 มกราคม 2565 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ (กสท.) โดยนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. และนายอนุวัฒน์ ทองประดับเพชร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ รับมอบหมายจาก DCIO ให้เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาการกลั่นกรองการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประมาณ พ.ศ. 2566 ที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 10 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยโครงการที่จะพิจารณาในครั้งนี้ จะเป็นโครงการที่ผ่านการพิจารณาจาก คกก. ระดับกระทรวงแล้ว มี 8 โครงการ ประกอบด้วย.

1. โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลกลางและเตือนภัยด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กสท. 25,000,000 บาท
2. โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าทะเล พร้อมติดตั้งระบบเฝ้าระวังเพื่อการบริหารจัดการการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน สวพ. 4,714,300 บาท
3. โครงการการพัฒนาระบบเฝ้าระวังปะการังฟอกขาวและระบบฐานข้อมูลคุณภาพน้ำชายฝั่งบริเวณอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก สวพ. 1,246,800 บาท
4. โครงการสำรวจประเมินสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สวพ. 5,000,000 บาท
5. โครงการติดตั้งระบบบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเล กอท. 25,185,800 บาท
6. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการลาดตระเวนเชิงคุณภาพทางทะเล (Smart Marine Patrol) กอท. 28,486,800 บาท
7. โครงการจัดทำระบบบริหารฐานข้อมูลทรัพยากรเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน  กปล. 3,980,000 บาท
8. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานลาดตระเวนป่าชายเลนเชิงคุณภาพ (Smart Mangrove Patrol) กปล. 8,145,000 บาท