IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. ร่วมเป็นวิทยากร ในการฝึกอบรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติราชการประจำ ศรชล. ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System)

  • 24 ม.ค. 2565
  • 167

          วันที่ 24 มกราคม 2565 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. และนายอนุวัฒน์ ทองประดับเพชร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนานการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติราชการประจำศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ในหัวข้อ ฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการรายงานสถานการณ์ประจำวัน ระหว่างวันที่ 24 - 25 มกราคม 2565 ณ ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          การอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมรับฟังบรรยายประกอบด้วยผู้บริหาร ผู้สังเกตการณ์ และข้าราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จำนวน 45 คน ที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล โดยมีเนื้อหาการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่ทางราชการ

          ทั้งนี้ กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจฯ ได้นำเสนอข้อมูลทรัพยากร และขอให้หน่วยงานเจ้าของข้อมูล รวบรวม ปรับปรุงชุดข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน รองรับการจัดทำข้อมูลทรัพยากรกรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด รวมถึงการจัดส่งข้อมูลผลการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านช่องทางกลุ่มไลน์ผู้บริหาร ทช. รวม เพื่อสนับสนุนการจัดทำรายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำวันเสนอต่อผู้บริหาร