IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. - สลก. ร่วมจัดประชุมแนวทางการใช้งานระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ทช. งบประมาณปี พ.ศ. 2564

  • 01 ก.พ. 2565
  • 167

          วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) ร่วมกับสำนักงานเลขานุการกรม (สลก.) จัดประชุมแนวทางการใช้งานระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ทช. งบประมาณปี พ.ศ. 2564 โดยมีนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจฯ (กสท.) เป็นประธาน ในการนี้มีนายพงษ์พันธุ์ กิจไพบูลย์ ผอ.ส่วนอำนวยการ (สลก.) และนายอนุวัฒน์ ทองประดับเพชร์ ผอ.ส่วนบริหารจัดการระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (กสท.) ในฐานะคณะกรรมการ พร้อมด้วยนางสาวอาทิตา จุ้ยจู่เอี้ยม ผอ.การส่วนพัสดุ (สลก.) , บริษัทที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          สำหรับวัตถุประสงค์ในครั้งนี้แนะนำแนวทางการใช้งานระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ทช. งบประมาณปี พ.ศ. 2564 ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานของระบบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด.