IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. เข้าร่วมประชุมหารือการแก้ไขปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่มีข้อกำหนดให้ประชาชนต้องยื่นสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ กรณีการขึ้นทะเบียนชุมชนชายฝั่ง และการสมัคร อสทล.

  • 23 ก.พ. 2565
  • 126

          วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยนายปิยพงศ์ ลักษณะปิยะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุมหารือการแก้ไขปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่มีข้อกำหนดให้ประชาชนต้องยื่นสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ กรณีการขึ้นทะเบียนชุมชนชายฝั่ง และการสมัคร อสทล. จัดโดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ในการนี้มีผู้แทนจากกองกฎหมาย และกองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมปะการัง ชั้น 6 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เนื่องด้วยกรม ทช. ได้มีแผนการปรับปรุงและยกระดับงานบริการของกรม ให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 61 มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ในการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)